เคล็ดลับความสำเร็จ

หลักทางธรรม นำไปสู่ความสำเร็จทางโลก

หลายคนอาจจะมองว่า หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาต่าง ๆ เป็นเรื่องของคนสูงอายุ คนวัยทำงานยังไม่จำเป็นต้องใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต หรือบางคนที่เกิดมายุคสมัยใหม่นี้ อาจจะถือว่าตนเองเป็นกลุ่มที่ไม่มีศาสนาไปแล้วก็มี

แต่แท้ที่จริงแล้ว หลักธรรมะไม่ว่าของศาสนาใดก็ตามในโลกนี้ ก็สามารถช่วยให้คนทุกเพศทุกวัย ประสบความสำเร็จได้ เด็กประสบความสำเร็จในการเรียน วัยทำงานประสบความสำเร็จในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักธรรมของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ศาสนาพุทธ ที่มีเนื้อหาแนะนำจุดหมายและวิธีการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จกัน

ฆราวาสธรรม 4 ธรรมะของฆราวาส หรือ ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน หมายถึงข้อพึงปฏิบัติที่บุคคลทั่วไปก็สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ ไม่ได้มีไว้เฉพาะบรรพชิตหรือพระสงฆ์เท่านั้น หากทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ ครอบครัว สังคม หมู่คณะ ย่อมเกิดความสงบสุข และเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ปฏิบัติด้วย

ฆราวาสธรรม

ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ

สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ไม่คดโกง เมื่อเราเป็นคนซื่อสัตย์ ย่อมได้รับการไว้วางใจเคารพนับถือ และไม่ได้รับคำครหาหรือสงสัยเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น

ทมะ หมายถึง การฝึกตน การฝึกฝนตนเอง ใช้สติใคร่ครวญ รอบคอบ เช่น ด้านอารมณ์ ใช้ในการข่มจิตข่มใจเวลาเกิดปัญหาขึ้น เป็นข้อสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยลดการเกิดปัญหากับผู้ร่วมงานได้ ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ขันติ หมายถึง การอดทนอดกลั้น ทั้งต่อปัญหาอุปสรรค และอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่ไม่พึงใจทั้งหลาย เช่น คำนินทาว่าร้ายจากผู้ร่วมงาน งานที่ยากลำบาก การไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จ

จาคะ หมายถึง การบริจาคหรือการเสียสละความสุขและประโยชน์ของตนเอง รับฟังความเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานออกมาได้ดี รู้จักให้ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ลงทุนลงแรงทำงาน ทำให้เป็นที่รักของผู้ร่วมงาน

อิทธิบาท 4 บาทฐานแห่งความสำเร็จอิทธิบาท 4 บาทฐานแห่งความสำเร็จ

อิทธิบาท 4 ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความฝักใฝ่ ความชอบใจ เมื่อเรามีความพอใจความชอบใจที่จะทำ จะทำให้เรามีความกระตือรือร้น มีกำลังใจ อยากจะทำให้สำเร็จ

วิริยะ หมายถึง ความพากเพียรพยายาม ความขยัน ตั้งมั่นอยู่ในความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ดังคำกล่าวที่ว่า ”ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

จิตตะ หมายถึง สมาธิ ไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึก การมีสมาธิจิตใจจดจ่อตั้งมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างลึกซึ้ง

วิมังสา หมายถึง สติปัญญา และเหตุผล เมื่อเราใช้สติปัญญาและเหตุผลในการวิเคราะห์ จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

จากหลักธรรมทั้ง 2 ประการข้างต้นนี้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เราทุกคนสามารถน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เชื่อว่าถ้าสามารถปฏิบัติหลักธรรมเหล่านี้เป็นประจำ จะทำให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ เรื่องอย่างแน่นอน